Wat is CGN

Color Guard Nederland (CGN) is per 1 januari 2014 een doelgroep van de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (KNMO) en organiseert jaarlijks wedstrijden, opleidingen en clinics voor aangesloten verenigingen.

De doelgroep hanteert de volgende filosofie:

Bestaansrecht
Color Guard Nederland (CGN) bestaat voor haar leden. De leden van units, bestuursleden, staf en het publiek zijn voor Color Guard Nederland het belangrijkste. Color Guard Nederland neemt al haar beslissingen geredeneerd vanuit de belangen en wensen van deze personen.

Filosofie
Color Guard Nederland wil alle individuen en units inspireren naar een hoger technisch, creatief en ethisch niveau te groeien. Color Guard Nederland behandelt elk individu als een uniek persoon met eigen waardigheid. Voorts vindt CGN dat ieder individu - ongeacht kleur, sekse, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, lichamelijke en/of geestelijke handicap - de mogelijkheid geboden moet worden om een bijdrage aan de activiteiten te kunnen leveren, op welke manier dan ook. Iedere vorm van discriminatie wordt door Color Guard Nederland verboden.

Doel
De doelstelling van Color Guard Nederland is: uitvoering geven aan de FILOSOFIE. Color Guard Nederland heeft het wedstrijdelement als middel gekozen om de doelstelling te verwezenlijken. Daarom organiseert Color Guard Nederland wedstrijden voor units en individuen en hanteert zij reglementen en de Code of Conduct. Zodoende biedt CGN voor elke individu en elke unit, door middel van gelijke mogelijkheden op muzikaal en showtechnisch gebied, een competitie met optimale bejurering.

Voorts tracht Color Guard Nederland haar doel te bereiken door:
- Het aan Color Guards en Indoor Percussion groepen ter beschikking stellen van oefen- en leerstof, alsmede handboeken en advies inzake de toepassing daarvan;
- Het adviseren en begeleiden van de units;
- Het zorgdragen van opleidingen voor leden, instructeurs en juryleden.

De dagelijkse leiding van de doelgroep is in handen van het kernteam. Het kernteam heeft tot doel uitvoering te geven aan de voornoemde filosofie, hetgeen ondermeer inhoudt het budgetteren, plannen en organiseren van de volgende activiteiten:
- Congres
- Contests (wedstrijden voor units)
- Individual & (Small) Ensemble wedstrijden
- Technische Thema Bijeenkomsten
- Kernteamvergaderingen/OC- en TC vergaderingen
- Jurybijeenkomsten (bijscholing, vergaderingen, evaluaties e.d.)
- Clinics (t.b.v. modules en cursussen, zie Opleidingscatalogus)
- Promotionele activiteiten ten behoeve van Color Guard en Indoor Percussion in het algemeen.